การรับประกันและการบริการสิ่งปลูกสร้าง ( บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์ )

การรับประกัน

            บริษัทฯ ยินดีให้การรับประกันและบริการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องของตัวบ้านและ สิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากการก่อสร้าง ภายในกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1.  กรณีเป็นโครงสร้างและส่วนควบ ได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น เป็นต้น กำหนดระยะเวลารับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 2. กรณีอุปกรณ์อื่นอันเป็นส่วนประกอบอาคาร ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ประตูภายในห้องชุด อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น  กำหนดระยะเวลารับประกัน  1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ต้องเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตของสินค้าหรือการติดตั้งเท่า นั้น  หากความเสียหายเกิดจากการเสื่อมสภาพในการใช้งาน บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ  ต่อความเสียหายนั้นแต่อย่างใด
 3. กรณีงานปูนฉาบพื้นผิวผนัง ก่อฉาบทั่วไป กำหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  ซึ่งอาจมีการเกิดรอยแตกลายงา
 4. กรณีที่เกี่ยวกับรายการเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  ที่เป็นรายการส่งเสริมการขาย การรับประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารการรับประกันสินค้าของเจ้า ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

หมวดงานรับประกันระยะเวลา 5 ปี
            1. งานเสาเข็ม
            2. งานโครงสร้าง ได้แก่ เสา คาน พื้นคอนกรีต ผนังรับน้ำหนักรับประกันเฉพาะผนังที่ก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก


หมวดงานรับประกันระยะเวลา 1 ปี
            1. งานพื้น และตกแต่งพื้น รับประกันเฉพาะการยึด-หดตัวของไม้พื้น บริษัทจะดำเนินการปรับแต่งทาสีให้สามารถใช้งานได้เท่านั้น
            2. งานผนังและตกแต่งผนัง รับประกันงานผิวผนังก่อ-ฉาบทั่วไป ซ่อมให้ 1 ครั้ง ก่อนครบกำหนดระยะเวลาประกัน
            3. งานฝ้าเพดาน รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการรั่วซึมของน้ำฝนตามกระเบื้องมุง หลังคา และท่อน้ำดี-น้ำเสีย รั่ว แตก ซึม
            4. งานมุงหลังคา  รับประกันการรั่วซึมของน้ำฝนตามกระเบื้องมุงหลังคา
            5. งานประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์
                        5.1 รับประกันกรณีเกิดการยืด-หดตัวของ วงกบ บานประตูและหน้าต่าง บริษัทจะทำการปรับแต่งทาสีให้ใช้งานได้เท่านั้น
                        5.2 รับประกันกรณีเกิดจากความชำรุดบกพร่องของการผลิตสินค้า
                        5.3 รับประกันกรณีเกิดการรั่วซึมของน้ำฝนเข้าตามขอบวงกบประตู-หน้าต่าง
            6. งานบันได รับประกันกรณีเกิดการยืด-หดตัวของไม้บันได บริษัทจะทำการปรับแต่งทาสีให้ใช้งานได้เท่านั้น
            7. งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ รับประกันกรณีเกิดจากความชำรุดบกพร่องของการผลิตสินค้า
            8. งานทาสี รับประกันเฉพาะบริเวณที่มีการซ่อมแซมพื้นผิวผนัง
            9. งานระบบประปา และสุขาภิบาล รับประกันเฉพาะกรณีท่อน้ำดี-น้ำเสีย รั่ว แตก ซึม
            10. งานระบบไฟฟ้า รับประกันเฉพาะกรณีส่ายไฟฟ้าลัดวงจร รั่ว ช็อต
            11. งานรั้ว และกำแพง รับประกันเฉพาะความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากโครงสร้าง ไม่รับประกันกรณี ประตู อุปกรณ์ รางเลื่อน บานพับ งานสี และการเกิดสนิมขึ้นตามธรรมชาติ
            12. งานราวระเบียงเหล็กโชว์ หรือแผงเหล็กโชว์ รับประกันเฉพาะความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากโครงสร้าง ไม่รับประกันงานสี และการเกิดสนิมขึ้นตามธรรมชาติ


การบริการ
           
            บริษัท จะดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น  ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ บริษัทฯ จะซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายให้เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่รวมถึงผลสืบเนื่องความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหมวดนั้นๆ ทั้งสิ้น
            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามวิธีการและ มาตรฐานของบริษัทฯ โดยอาจจะตรวจสอบหาสาเหตุก่อนหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

            บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมปูนฉาบพื้นผิวผนัง โดยจะทำการเก็บงานซ่อมแซมให้เพียง 1 ครั้ง ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการรับประกัน

กรณีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตการรับประกันและการบริการ
บริษัทฯ ไม่รับประกันความชำรุดบกพร่องอื่น ๆ  ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น  และรวมถึงรายการดังต่อไปนี้

 1.  เกิดจากการกระทำของเจ้าของบ้าน
 2. เกิดจากการแก้ไขข้อบกพร่องของเจ้าของบ้าน 
 3. เกิดจากการตกแต่งต่อเติมห้องชุดของเจ้าของบ้าน
 4. เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ดำเนินการ
 5. เกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุเองตามอายุการใช้งาน หรือ ตามปกติธรรมดาของชนิด และวัสดุนั้นๆ
 6. เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 7. เกิดจากน้ำท่วมขังพื้นผิวที่ตกแต่งด้วยไม้พื้นปาร์เก้ พื้นลามืเนต
 8. เจ้าของบ้าน ไม่ได้เข้าพักอาศัยเกินกว่ากำหนดระยะเวลา 3 เดือน
 9. การทรุดตัวตามธรรมชาติ เช่น การแตกร้าวของพื้นที่จอดรถยนต์ และพื้นดินทั่วไป
 10. สวน และ ภูมิทัศน์สวน
 11. ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เสียหายเนื่องมาจาก ปลวก มอด มด แมลงสาป หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ
 12. วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่อยู่ภายในขอบเขตการรับประกัน เช่น หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน
 13. รายการส่งเสริมการขายทุกประเภท  และรวมถึงสินค้าทุกชนิดที่ใช้สิทธิเลือกซื้อโดยบัตรกำนัล อันได้แก่ ชุดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ เป็นผู้กำหนด  และท่านควรศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติม  รวมถึงวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากคู่มือที่ผู้ผลิตสินค้าจัดทำขึ้น